תקנון פרסום

תנאי פרסום:

תקנון הפרסום הוא הסכם לכל דבר ועניין והוא תקף מרגע מסירת הפרטים לחברה באמצעות טופס הרישום.

כל האמור בכל סעיפי תקנון האתר, לרבות סעיפי תנאי השימוש, חלים גם על המפרסם.

אחריות התכנים של המפרסם הינה על המפרסם בלבד.
לחברה הזכות שלא לפרסם חלק או יותר מהתכנים של המפרסם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת פירוט שיקוליה.

החברה לא תפרסם מידע אישי של המפרסם שנמסר בעת ההרשמה מבלי שביקש להציגו בעמוד הייעודי לו. האמור בסעיף זה חל על שם, טלפון, כתובת, כתובת מייל, מספר כרטיס אשראי, חשבון פיי פאל, מספר עוסק מורשה.
במקרה של הונאה, זיוף ו/או תביעה משפטית, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ו/או להעביר לכל צד שלישי כל מידע שיש ברשותה אודות המפרסם, לרבות מידע אישי שנמסר בעת ההרשמה.
החברה תהיה רשאית לשמור את כל הפרטים והתוכן שימסור המפרסם גם לאחר הפסקת שימושו באתר.

בעת ההרשמה לפרסום באתר, המפרסם מאשר לחברה להעביר לו במייל כל מידע, לרבות מידע פרסומי.
לחברה הזכות להסיר תוכן ו/או את כל עמוד המפרסם במידה ויפורסם שם תוכן פוגעני ו/או לא חוקי ו/או לא מדוייק.

במידה ולחברה יגרם נזק בשל פרסום ו/או פעולה של המפרסם ו/או בגין הפסקה מאולצת של הפרסום בשל הפרת תנאי מסעיפי תקנון האתר, החברה תהיה רשאית לתבוע נזקים ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה ובמלוא חריפותם. האמור בסעיף זה חל גם על מקרה שבו החברה תגלה כי המפרסם ביקש מהחברה לפרסם תוכן כלשהו שמטעה במכוון.

המפרסם נרשם לשירות הפרסום באתר לתקופות בנות 12 חודשים כל אחת. כ-30 יום לפני סיום התקופה החברה תשלח הודעה על כך למפרסם והוא יוכל לבחור אם להירשם לתקופת פרסום נוספת או לא. אחריות חידוש הפרסום הינה על המפרסם בלבד.

במידה והמפרסם החליט להורות לחברה להסיר את העמוד הייעודי לו באתר לפני תום תקופת הפרסום, החברה תיענה לבקשתו אולם לא יתקבל החזר על התשלום שנגבה בגין כל תקופת הפרסום.

במידה ומסיבות כלשהן החליטה החברה להפסיק את פעילות האתר כולו, המפרסם יקבל החזר של תשלום יחסי על יתרת תקופת הפרסום עליה שילם בעת הרשמתו לפרסום באתר.

במידה וירצה המפרסם לעדכן ו/או לשנות חלק מהפרטים בעמוד הייעודי לו באתר, הוא יוכל לשלוח על כך בקשה לחברה והיא תבצע את העדכון עד כ-7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה. בקשות לשינוי הפרטים הינן באחריות המפרסם בלבד וייחשבו כנתקבלו על ידי החברה רק במידה וימסרו בכתב בטופס יצירת הקשר המופיע בעמוד צרו קשר באתר זה.

העמוד הייעודי של המפרסם ישוייך לקטגוריות שונות ולאיזורים שונים לפי בקשתו. החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את הקטגוריות ו/או האיזורים אליהם ישוייך העמוד הייעודי של המפרסם לפי שיקול דעתה ובהתאם להתפתחות האתר והחלטת החברה.

עלויות הפרסום:

מפרסם רשאי להירשם לפרסום באתר בעלות של 10 ש”ח לחודש, כולל מס ערך מוסף ובהתחייבות למשך תקופות בנות 12 חודשים כל אחת.
התשלום בגין תקופת הפרסום יהיה מראש לכל התקופה.
התשלום יתבצע דרך האתר בלבד, באמצעות חשבון פיי פאל או כרטיס אשראי, לשיקול המפרסם.
החברה תשלח קבלה / חשבונית מס בגין התשלום על הפרסום באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שמסר המפרסם בטופס ההרשמה.

עלות הפרסום באתר נכונה ותקפה ליום הרישום. החברה רשאית לשנות את עלות הפרסום בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
שינוי בתעריף הפרסום יחול אך ורק על תקופות פרסום חדשות ולא ידרש תשלום נוסף במהלך תקופת פרסום עליה שילם המפרסם מראש בעת הרישום.

החברה תהיה רשאית להציע מקומות פרסום באתר גם בעלויות אחרות, בהנחות ומקומות ללא תשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שליחת טופס הרישום והתשלום בגין הפרסום אינה מהווה אישור אוטומטי להצטרפות המפרסם לאתר זה. רק קבלת אישור במייל מהחברה כי העמוד יפורסם באתר תקפה. במידה ובקשת הפרסום של המפרסם לא תאושר על ידי החברה, המפרסם יקבל החזר כספי על התשלום שהועבר בעת הרישום.

מעת לעת החברה תוכל להציע למפרסם שירותים נוספים כגון להציג מודעות פרסומת שלו בכל מקום באתר, פרסום קופונים וכיוצ”ב.

המפרסם מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית לפרסם מודעות פרסומת של מוצרים ו/או שירותים אחרים בכל מקום באתר, לרבות בעמוד שלו ובלבד שתוכן זה לא יציע תחרות לשירות שהוא מפרסם.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב פרסום באתר והמפרסם מסכים כי האחריות על הפרסום באתר היא שלו בלבד.

באחריות המפרסם לעדכן את החברה לגבי שינוי בכל אחד מפרטי ההתקשרות איתו שנמסרו לחברה בטופס הרישום.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למכור את האתר בחלקו או בשלמותו, בכל עת.